Đăng nhập Đăng ký
tin tức
icon bizman media
BIZMAN MEDIA
icon bizman land
BIZMAN LAND
icon bizman investment
BIZMAN INVESTMENT
icon bizman construction
BIZMAN CONSTRUCTION
icon bizman finance
BIZMAN FINANCE

Ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ đối với Ban Điều hành Bizman Group

Ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ đối với Ban Điều hành Bizman Group

Phòng HCNS trân trọng thông báo về việc:

" QĐ số 58a.2021 – Ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ đối với Ban Điều hành Bizman Group.”

Thời gian áp dụng từ 16.04.2021.

Sơ đồ tổ chức bizman Group

sơ đồ nội bộ Bizman Group